Voorbereidingsbesluit Bestemmingsplan Concordiamolen

De gemeenteraad heeft op 21 december 2006 verklaard dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied ‘omgeving Concordiamolen’ in Ede. Het besluit, dat op 23 december 2006 in werking treedt, ligt met bijbehorende tekening met ingang van die dag tot eind van het jaar (elke werkdag tot 14.00 uur) ter inzage bij de afdeling Burgerzaken en vanaf 2 januari t/m 2 februari 2007 bij het Informatiecentrum Bouwen, Wonen en Milieu.

De ontwikkeling van het betreffende bestemmingsplan is gericht op het voorkomen van ruimtelijk ongewenste bouwplannen.

Belanghebbenden kunnen van 23 december 2006 tot en met 2 februari 2007 een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de gemeenteraad van Ede, Postbus 9024, 6710 HM Ede. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Daartoe dient tijdens bovenvermelde termijn de Voorzieningenrechter, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem te worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed -gelet op de betrokken belangen- dat vereist. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.