Plannen Integraal Wijkbeheer Ede-West in 2008

De gemeente Ede heeft de plannen gepubliceerd voor het integraal wijkbeheer in 2008. Hieronder treft vindt u de plannen voor Ede-West.

Ede-West
Ede-West is een oudere wijk, die bestaat uit de Zeeheldenbuurt, de Indische buurt, de Bloemenbuurt, de Vogelbuurt, Klaphek en het Beatrixpark. De meeste bewoners vinden Ede-West een plezierige wijk om te wonen. Zij zijn gehecht aan hun buurt en zijn positief over de leefbaarheid en sociale kwaliteit. Verreweg de meeste bewoners voelen zich er veilig.

Thema's voor Ede-West in 2008:

 1. Tieners en jongeren
 2. Kwaliteit openbare ruimte
 3. Wonen en zorg

1. Tieners en jongeren
Het thema jongeren is een actueel thema in Ede-West. Aanleiding hiervoor is de toenemende overlast van jonge tieners op straat. In 2007 richtte de aandacht zich met name op de overlast van jongeren in de Indische buurt en Klaphek. De aandacht blijft op deze buurten gericht, maar verbreding naar de Bloemenbuurt is noodzakelijk. Het is zaak ruimte te bieden aan tieners en jongeren in de buurten en aan de slag te gaan met de onderliggende oorzaken. Om dat te bereiken is een integrale aanpak nodig. Daarbij moeten naast de inzet van tiener- en jongerenwerkers en de aanleg van tienerplekken ook aspecten als opvoedingsondersteuning, zorghulpverlening en het versterken van de relatie tussen jongeren en ouderen in de wijk aan bod komen.

Wat gaan we doen in 2008?

 • Overlastgevende groepen jongeren in kaart brengen en de ouder(s)/verzorgers hierbij betrekken.
 • Aanleg voetbalkooi op Soembaplein. Dit gebeurt in overleg met de Turkse vereniging en de werkgroep Soembaplein in samenwerking met jongeren en bewoners.
 • Reconstructie trapveld Sint Hubertus.
 • Inrichting nieuwe speelplaats Zeeheldenbuurt.
 • Sportactiviteiten, zoals voetbaltoernooien.
 • Ontmoetingsactiviteiten, zoals straatspeeldagen en buurtfeesten.
 • Uitbreiden speel `beleving` op het speelveld Klauterlust aan de Thomaslaan.
 • Pannakooivoetbal organiseren aan de Sint Hubertus.
 • Samen met de stichting Sportieve Recreatie Bloemenbuurt en de jongeren de buitenruimte rondom het buurthuis herinrichten.

2. Kwaliteit openbare ruimte
Ede-West is een oudere wijk. Een wijk waar de aandacht continu uit moet gaan naar de openbare ruimte, zodat deze aan de kwaliteitsnorm kan voldoen. Bewoners kunnen zelf veel bijdragen aan het verbeteren van de openbare ruimte. Voor 2008 staat met name de herinrichting van verloederde buitenruimtes op de agenda.

Wat gaan we doen in 2008?

 • Herinrichten braakliggend terrein aan de Voerakker.
 • Kunstproject bij de vijver in de Klaphek.
 • Open ruimte in de Indische Buurt tussen de woonblokken inrichten voor sport en recreatie in overleg met de jongeren.
 • Ondersteunen van bewonersinitiatieven.

3. Wonen en zorg
Door grote verhuisbewegingen vanuit de twee grote herstructureringsgebieden ontstaat onrust bij bewoners van Ede-West. Als gevolg hiervan wijzigt ook de verhouding tussen allochtone en autochtone bewoners. Ede-West telt steeds meer culturen en leefstijlen. Extra versterking van de sociale cohesie tussen verschillende doelgroepen en culturen is noodzakelijk. Met gerichte acties kunnen allochtone groepen bijvoorbeeld meer bij de wijk betrokken worden. Belangrijk is het bewonersgroepen te motiveren om contact te zoeken met hun allochtone buurman of buurvrouw zodat ook zij betrokken raken bij de buurt en/of lid worden van een bewonersgroep. Een samenlevingsactiviteit in de vorm van een ontvangstcommissie kan daar een flink handje bij helpen. Dit geldt met name voor de Bloemenbuurt.

Een ander punt van aandacht binnen het thema wonen en zorg is de vergrijzing die duidelijk toeslaat in de Vogelbuurt. Onderzoek heeft uitgewezen dat eenzaamheid onder ouderen (boven 75 jaar) veel voorkomt. Alleen lopen de meeste mensen niet met hun eenzaamheid te koop. Het is dan ook zaak een project te starten, dat eenzame ouderen in de Vogelbuurt in beeld brengt, gevolgd door het opzetten van passende activiteiten voor deze doelgroep.

Wat gaan we doen in 2008?

 • Ontvangstcommissie inrichten voor nieuwe bewoners uit de herstructureringsgebieden.
 • Wensen van ouderen in de Vogelbuurt in beeld brengen.
 • Het organiseren van culturele activiteiten met allochtonen.

Bron: Gemeente Ede

De plannen van de overige wijken kunt u hier bekijken.

Voor het eerst zijn de wijkactiviteitenplannen voor 2008 in een handzaam boekje opgenomen. Het boekje kunt u hier downloaden.