Gemeente geeft steun aan rapport Zeeheldenbuurt

Afgelopen dinsdag 30 januari is het rapport van de buurtenquete Zeeheldenbuurt "Een fijne buurt, maar niet af!" besproken in het overleg tussen tussen een delegatie van het buurtcomite Zeeheldenbuurt met wethouder Peter van 't Hoog en de betrokken ambtenaren Monique Rohde (verkeer) en Paul Zoeteman (wijkbeheer). Aan de kant van de gemeente bestaat er grote waardering voor het rapport en de inzet van het comite. In het gesprek zijn er vooral proces afspraken gemaakt om te zorgen dat de conclusies uit het rapport verder handen en voeten krijgen. In het algemeen wil de gemeente het buurtcomite beter informeren en meer betrekken bij het ontwikkelen van maatregelen en plannen rond de buurt, zonder overigens het comite te beschouwen als de enige vertegenwoordiging van de buurt. Concrete afspraken uit de bespreking zijn:

Verkeersveiligheid in de buurt (30 km zone): Het gevoel wat de bewoners hebben en verwoorden in het rapport wordt met de afdeling verkeer besproken Hieruit moet blijken wat wel of wat niet mogelijk is op korte en langere termijn. Dit is ook gerelateerd aan financiele (on)mogelijkheden.

Het verkeersknelpunt aan de Telefoonweg wordt al aangepakt dooe de gemeente. Reacties van bewoners zijn geinventariseerd. Op 14 februari volgt een bijeenkomst. Via de buurtcomite en de website worden hiervoor nog deelnemers aangezocht.

Voor de speelgelegenheid rond de Concordialaan/ Buitenzorglaan neemt het Buurtcomite binnenkort contact op met direct betrokkenen. Daarna wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn in relatie tot het bestaande speelveldenbeleid.

Huidige functie en inrichting van de Bettekamp wordt door het buurtcomité besproken met de gemeentelijke stedebouwkundige. Vervolgens wordt nagegaan wat op korte en langere termijn mogelijk is en hoe dit in de planning kan worden opgenomen.

Ten aanzien van de vragen rond het beheer in de buurt is afgesproken dat

de gemeente samen met het buurtcomité en mogelijk andere bewoners de buurt toetsen aan de bestaande (IBOR-)norm.

Er is eveneens gesproken over de verrommeling in de buurt en het behoud van de schaarse open ruimte en historische plekken. Hierbij ging het met name over de schapenwei met opstallen (het terrein van Modderkolk). Hierover zal eveneens plaatsvinden met de gemeentelijke stedenbouwkundige over de mogelijk toekomstige ontwikkelingen en daarna uiteraard ook met de eigenaar.

Het rapport met de conclusies is als bijlage bij dit bericht opgenomen. Als eerste prioriteit ziet het Buurtcomite het realiseren van betere speelvoorzieningen in de omgeving Concordiallaan-Buitenzorglaan. De volledige resultaten van de buurtenquete van de Zeeheldenbuurt zijn eveneens als bijlage bij dit bericht opgenomen. Hierin is ook de uitwerking van alle opmerkingen opgenomen. Op de bijna 800 ingevulde vragenlijsten zijn in totaal 933 opmerkingen genoteerd. Veel mensen namen de moeite om meerdere opmerkingen op te schrijven. Samen met de constatering dat maar weinig mensen weigerden om de enquete in te vullen geeft dit een beeld van een behoorlijk betrokken buurt.

De succesvolle enquete werd door het bewonerscomite Zeeheldenbuurt georganiseerd op de verkiezingsdag van 22 november en gehouden bij de stembureaus in de Kernhemschool en de Schuilplaats. Nadat buurtbewoners hadden gestemd werden ze gevraagd om een enqueteformulier in te vullen. Hierbij was het opvallend dat veel bewoners van bijvoorbeeld de Bettekamp en de Amsterdamseweg niet eens wisten dat ze in de Zeeheldenbuurt woonden. Vrijwel alle bewoners deden graag mee. Ze vonden de verkiezingsdag een uitstekend moment om hun mening over hun directe woonomgeving kenbaar te maken, goed passend. In de enquête konden bewoners hun oordeel konden geven over de verkeersveiligheid, het onderhoud, de voorzieningen in de buurt en de ervaren overlast. Ook konden zij concrete knelpunten en suggesties aangeven.

Onderstaand zijn de resultaten van de meerkeuzevragen opgenomen.

 

Uitwerking enquete Totaal Totaal %
 Aantal
1. Oordeel over verkeersveiligheid

Goed 368 47%
Matig 350 44%
Slecht 73 9%
Totaal 791 100%
Â

Â

2. Oordeel over onderhoud van trottoirs, straten en groen

Goed 295 37%
Matig 375 47%
Slecht 123 16%
Totaal 793 100%
Â

Â

3. Voorzieningen (spelen/ontmoeten)

Goed 340 46%
Matig 298 40%
Slecht 105 14%
Totaal 743 100%
Â

Â

4. Overlast (te hard rijden, parkeren, honden, jongreren)

Vaak 201 27%
Soms 342 46%
Zelden 193 26%
Totaal 736 100%

Uit deze cijfers blijkt dat de meerderheid van de bewoners matig of slecht te spreken is over de verkeersveiligheid, het onderhoud en de voorzieningen. Vooral het onderhoud blijkt te wensen over te laten. Verder geeft bijna driekwart van de bewoners aan soms of zelfs vaak overlast in de buurt te ervaren.

Veel mensen hadden ook de moeite genomen om een toelichting op te schrijven, knelpunten te benoemen en suggesties te geven. Uit de vele opmerkingen blijkt dat de grootste zorgen van de verkeersveiligheid het te hard rijden van auto's en brommers en het parkeren zijn, Het gebrekkige onderhoud betreft vooral de slechte en smalle trottoirs (met name de Bettekamp), het te weinig vegen van de straten en het onderhoud van bomen en het groen. Het matige karakter van voorzieningen betreft het vooral de speelvoorzieningen voor kleinere kinderen, met name aan de oostkant bij de Amsterdamseweg/Concordialaan/Buitenzorglaan. De overlast wordt vooral ervaren van te hard rijden, parkeren, honden en (in iets mindere mate) die van jongeren (met name bij de skatebaan).

Het compleet uitgewerkte overzicht van opmerkingen is als bijlage toegevoegd aan dit bericht beschikbaar op deze site.

Laatste update: 23 januari 2007