Stedenbouwkundige vragen en antwoorden

 

Enkele weken geleden heeft het Buurtcomite Zeeheldenbuurt een aantal vragen gesteld aan stedenbouwkundige Annegreet van de Riet van de gemeente Ede. De vragen hadden betrekking op de taak van de stedenbouwkundige, op het bestemmingsplan van de buurt, op planschade, op veranderingen die je als bewoners mag aanbrengen aan huis en tuin en op de projecten in de Zeeheldenbuurt. Hieronder staan de vragen en de antwoorden.

Taak stedenbouwkundige en informatie voor bewoners

  • Wat is de taak van een stedenbouwkundige in het kader van de gemeente?

  • Met welke vragen kunnen bewoners bij de stedenbouwkundige terecht?

  • Op welke manier worden bewoners op de hoogte gesteld van plannen voor de verandering van hun fysieke omgeving en waar kunnen zij aktief informatie vinden of ontvangen?

De taak van de stedenbouwkundige is kort gezegd zorg te dragen voor een goede ruimtelijke inrichting van het stedelijk gebied. In het ene geval gaat het om het ontwikkelen van een nieuw bedrijventerrein of woonwijk, in het nadere geval zoals in de Zeeheldenbuurt vaak om aanpassingen in het bestaande gebied. Het is de kunst om alle aspecten goed op elkaar af te stemmen: wat is de gewenste woningcategorie op een bepaalde lokatie, hoe kan de ontsluiting georganiseerd worden, waar komt het parkeren, het spelen, het groen; hoe moeten de woningen er uit komen te zien en kan het fincieeel uit, enzovoorts. In het ene geval gaat het om een gemeentelijk intitiatief, in het andere geval om een particuliere aanvraag.

Bij het informatiecentrum Bouwen, Wonen en Milieu kunnen bewoners terecht met hun vragen. Wanneer het om zeer specifieke vragen gaat die niet in het bestemingsplan geregeld zijn, komt de vraag terecht bij de stedenbouwkundige, die de vraag dan rechtstreeks of via het informatiecentrum beantwoordt.

Informatieverstrekking over plannen in de omgeving is afhankelijk van het project. Bijvoorbeeld bij herstrating of rioleringswerkzaamheden krijgen bewoners van de afdeling Beheer huis-aan-huis bericht; bij grotere plannen wordt soms een artikel in Ede-Stad geplaatst. Ook bij de wijkbeheerder kunnen bewoners voor vragen terecht. Aktief kunnen bewners kijken op de web-site van de gemeente (www.ede.nl). Via de abonneeservice EdeMail kunnen mensen zich aanmelden om mail toegezonden te krijgen over de eigen interessegebieden; kijk dan op de website onder het kopje EdeMail.

Bestemmingsplan.

  • Het geldende bestemmingsplan voor de Zeeheldenbuurt (behalve het meest westelijke deel) uit 1973. Dat is dus al vrij oud. Wanneer het bestemmingsplan uit 1973 wordt vernieuwd en welke elementen zullen dan waarschijnlijk worden bekeken en/of veranderd omdat ze minder goed passen binnen het huidige beleid? We begrijpen dat in het huidige bestemmingsplan de mogelijkheden voor veranderingen "ruim" zijn. Zal eventuele inperking niet tot planschade procedures leiden?

Concreet is nog niet te zeggen hoe het nieuwe bestemmingsplan er uit komt te zien, en daarmee ook niet of het tot planschade zal leiden. Het nieuwe bestemmingsplan voor o.a. de Zeeheldenbuurt wordt in de loop van dit jaar opgesteld. Het is een conserverend plan, dat wil zeggen dat bij het opstellen van het plan uitgegaan wordt van het huidige gebruik en de huidige situatie. Het plan hoeft niet alleen inperkend te zijn; zo is bijvoorbeeld de bergingen en uitbouwen van de woning in de loop van de jaren toegenomen, en bij het herzien van bestemmingsplannen wordt mee genomen. Wanneer het voor-ontwerp gereed is, kunnen wij dat u toezenden, zodat u deze kunt bekijken.

 

Planschade

  • Wanneer kan iemand aanspraak maken op planschade en hoe werkt dat?

We begrijpen dat bij een mogelijke planschade wordt het laatste bestemmingsplan (uit 1973) vergeleken met met voorgaande bestemmingsplan. (Hoe oud dat is weet ik niet.) Maar bij de vaststelling van het woongebied tussen de Veenderweg/Waterloweg kwam er ook een planschade verzoek van iemand die tegenover de bloemenwinkel/Slijterij "Plate/Borgardijn" woont. Daarbij werd dus het nieuwe plan (begin jaren '90) vergeleken met een plan uit 1935. Geldt dat ook voor de Zeeheldenbuurt?

Ja, bij de beoordeling van een verzoek om planschadevergoeding worden altijd de bebouwings- en gebruiksmogelijkheden volgens het oude en het nieuwe planologische regime met elkaar vergeleken, met als aandachtspunten bijv. verstening van de omgeving en privacy.

De huidige regeling van planschade is geregeld in de wet op de Ruimtelijke Ordening. Art. 49 Wet RO.  Een aanvraag voor schadevergoeding moet binnen 5 jaar nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden, worden ingediend. De aanvrager moet dan een bedrag van € 500,= storten voordat de aanvraag in behandeling wordt genomen. Als dat is geschiedt wordt er een speciaal zgn "Planschadebureau" ingeschakeld die een eventuele planschade berekend. Met nadruk op eventuele. Dat doet men door de waarde voor en na de verbouwing vast te stellen en de eventuele minderwaarde is dan de planschade. Zo'n actie leidt tot in ca. 30% van de gevallen tot een planschade-vergoeding. Als dat zo is krijg je ook de € 500,= weer terug. Zo niet dan ben je de € 500,= kwijt.

De huidige wet R.O.  wordt per 1 juli 2008, door een nieuwe wet op de Ruimtelijke ordening vervangen. Wat gaat er met name veranderen?

De belangrijste wijziging betreft de introductie van een "maatschappelijk risico" van 2% van de waarde van de onroerende zaak resp. het inkomen. Met andere woorden: Als de planschade wordt becijferd op € 15.000,- en de waarde van de onroerende zaak van de aanvrager wordt getaxeerd op € 500.000,- , wordt een vergoeding van € 5.000,- uitgekeerd (€ 15.000,- minus € 10.000,-).   

Veranderingen aan je eigen huis en tuin

  • Wat mogen bewoners wel en niet zonder vergunning aan de bebouwing om en aan hun eigen huis veranderen en wat is het huidige gemeentelijke stedenbouwkundige beleid ten aanzien van de Zeeheldenbuurt: aanzicht van de buurt, dakkapellen, schuren in de tuin, groene ruimte,

We begrijpen dat naast het het bestemmingsplan is er ook nog de Woningwet (art.40) die de bouwvergunningen regelt. Die is de laatste jaren ook verruimt. Zo is het tegenwoordig mogelijk, dat je zonder vergunning achter je woning 250 cm mag uitbouwen zonder dat een bouwvergunning nodig is. Welke andere belangrijke regels zijn er?

Wat zijn de belangrijkste elementen van het beeldkwaliteitplan van de Zeeheldenbuurt en wat uit de Welstandsnota?

Er zijn bij het infocentrum Bouwen, Wonen en Milieu ook folders, wij kunnen deze ook aan u toezenden.

Voor de Zeeheldenbuurt is geen apart Beeldkwaliteitplan. Het beleid daarvoor is verwoord in de Welstandsnota, ook te vinden op de web-site.

Invloed van bewoners op hun fysieke omgeving

  • Op welke manier kunnen bewoners invloed uitoefenen op de fysieke omgeving van hun buurt? Op welke manier kunnen bewoners ervoor zorgen dat het uiterlijk van de buurt niet verder "verrommelt"? Op welke manier kunnen bewoners betrokken worden/invloed uitoefenen op nieuwe projecten. Wat kunnen bewoners doen aan behoud/verbetering van de beeldkwaliteit?

Afhankelijk van het soort project kunnen bewoners worden betrokken bij de plannen in een klankbordgroep. Andere projecten kennen inspraakmomenten, of zijn er mogelikheden om bezwaar te kunnen maken. Wanneer er vragen zijn of ideeeen leven in de buurt, is het goed om contact op te nemen met de Wijkbeheerder Paul Zoeteman.

 

Projecten in de Zeeheldenbuurt

  • Wat is de stand van zaken van de reeds geplande en te verwachten projecten (Concordiamolen, 't Streek, ruimte aan de Bettekamp).

Voor de Concordiamolen is het bestemmingsplan vastgesteld en in te zien bij het informatiecentrum Bouwen , Wonen en Milieu. 't Streek en de Bettekamp zijn voor zover mij bekend op dit moment niet concreet in ontwikkeling.