Gemeente Ede start wijkontwikkeling Ede West

De gemeente Ede start een tweede wijkontwikkelingsproject. Na de wijk Maandereng is nu Ede West aan de beurt.

In het wijkontwikkelingsproject gaat het er vooral om een visie voor de wijk te maken. Wat zijn de sterke en zwakke punten van de wijk of van de buurten afzonderlijk? Waar liggen de kansen en bedreigingen? Wat voor wijk of buurt hebben we voor ogen?. De antwoorden op deze vragen worden niet vooraf op het gemeentehuis bedacht, maar samen met de bewoners in de loop van het project. Door een visie op te stellen kun je niet alleen problemen oplossen maar ook problemen zien te voorkomen; het werkt dus preventief. Speciale aandacht gaat ook uit naar de aanbevelingen van de werkgroep Waarden & Normen, die het gemeentebestuur adviseert te investeren in de sociale samenhang in de wijken. We zullen dus ook werken aan een wederzijdse betrokkenheid en een positieve verstandhouding tussen gemeente, instellingen en bewoners.

De wijk

Ede West. is het gebied tussen de N 224, de spoorlijn Ede-Amersfoort, de spoorlijn Utrecht-Arnhem, de Kastelenlaan, de Veenderweg en de Proosdijerveldweg. Het bestaat uit de volgende buurten: de Zeeheldenbuurt, de Indische buurt, de Vogelbuurt, de Bloemenbuurt, het Beatrixpark en de Klaphek. Omdat het uit 6 verschillende buurten bestaat en er dus minder van een eenheid sprake is, kan hier ervaring worden opgedaan met een totaal ander model dan in de wijk Maandereng. Wijkontwikkeling staat hoog op de agenda van het gemeentebestuur.

Een kans voor Ede West

Ede West is een, voornamelijk naoorlogse, oude wijk. De meeste bewoners vinden het een fijne woonwijk. Wel vergrijst de wijk; er is nauwelijks nog sprake van natuurlijke groei. Onvrede is er over de voorzieningen voor kinderen en ouderen. Bewoners ervaren nogal wat overlast. Op het gebied van onderwijs en zorg staan er de komende jaren in de wijk veranderingen op stapel.

Schoon, heel en veilig zijn de belangrijkste doelen voor wijkbeheer. De wijkbeheerders besteden aandacht aan de gehele openbare ruimte; zij doen dat samen met de bewoners. Kenmerkend voor integraal wijkbeheer is dat de ontwikkelingen in de wijk regelmatig met alle betrokkenen in onderling verband worden bekeken. Integraal wijkbeheer besteedt niet alleen aandacht aan het fysieke onderhoud van de wijk maar ook aan de sociaal-maatschappelijk aspecten: hoe gaan we met elkaar om?

Het wijkbeheer door dit project een extra impuls. Voor alle vragen, opmerkingen, meldingen en klachten, die met de woonomgeving te maken hebben, kunnen inwoners uit Ede terecht bij het Meldpunt Beheer: 680660; of via het elektronisch loket: www.ede.nl à elektronisch loket à Meldpunt Beheer.

Actieve bewoners

In januari volgend jaar beginnen de eerste gesprekken met de werkers van de wijkinstellingen. Vervolgens worden sleutelfiguren uit de wijk benaderd met het verzoek om mee te doen; van sommige mensen worden nu al de namen genoemd. Daarna zullen meer bewoners van de wijk die belangstelling hebben, de gelegenheid krijgen mee te praten over de toekomst van de wijk. Dat laatste onderdeel staat gepland voor april 2005. Als de visie er is en er bestaat overeenstemming over waar het naar toe gaat met de wijk, wordt vervolgens een meerjarenwijkprogramma met concrete verbeteracties opgesteld. Daarin komt te staan wie wat gaat doen, wanneer en hoe de activiteiten worden betaald. Het is de bedoeling dat bewoners een actieve rol vervullen in de visieontwikkeling en in de uitvoering van programmaonderdelen. In de wijk Maandereng hebben honderden bewoners op de een of andere manier meegewerkt.

(Persbericht gemeente Ede December 2004)