Integraal Wijkbeheer in Ede, stand van zaken wijkteam Ede-Centraal, juli 2006

Wijkteam Ede-Centraal geeft stand van zaken Integraal Wijkbeheer juli 2006.

Integraal Wijkbeheer betekent fysiek en sociaal beheren en onderhouden van een woon-, werkgebied met alle partners en belanghebbenden.

Hoofddoel is leefbaarheid.

In Ede wordt er al ruim 10 jaar gebiedsgericht gewerkt met bewoners instellingen en de partners Woonstede en Politie. In eerste instantie was gebiedsgericht werken in Ede, maar ook bij andere gemeenten, een nieuw vak.

Vooreerst zag men een nadrukkelijke samenwerking ontstaan met bewoners en instellingen en andere partners die ook beheertaken vervullen. Belangrijkste partner is de bewoner, maar ook de hierna volgende partners hebben in Ede elkaar gevonden.

- Woningbouwcorporatie Woonstede met de woonconsulent.

- Afdeling Welzijn met stichting Welstede, de Buurtopbouwwerker.

- Afdelingtoezicht met de Toezichthouder buitenruimte. (BOA)

- Gebiedsagenten van de Politie.

- En afdeling beheer met de Wijkbeheerder.

Met elkaar vormen we een Wijkteam.

 

Enkele steekwoorden uit de beginperiode.

- Samen Werken, Samen Actief, op basis van gelijkwaardigheid en partnership.

- Schoon, Heel en Veilig.

- Vandaag bellen - morgen herstellen.

- Wederzijds vertrouwen terug winnen, sociale cohesie bevorderen.

- Bewoners hebben invloed. We laten het niet gebeuren maar denken mee.

- Bewoners zijn de deskundigen van hun buurt.

- Kennis en informatie wordt met elkaar gedeeld.

 

Bewoner is niet meer de consument maar steeds meer een deelgenoot in samenwerken.

Er ontstaat een situatie dat de bewoner meer collega en partner is. Hij is niet meer de persoon die verwacht dat een klacht wordt opgelost. Het woord klacht wordt ingeruild voor vragen en samenwerken. Het woord probleem schrappen we uit het woordenboek en we noemen het een uitdaging.

We ervaren ook de vele plezierige kanten van samenwerken.

Het nieuwe vak start met een leer- en ontwikkelproces. Een en ander resulteerde in 2002 tot het project Integraal Wijkbeheer in de Maandereng. Inmiddels zijn we vanaf maart 2005 bezig met het project Integraal Wijkbeheer Ede-West. Inmiddels bemerken we, (ook bij de andere partners), dat andere afdelingen nauwer betrokken raken bij gebiedsgericht werken en zij veranderen hun manier van werken. Gelukkig ziet men de voordelen van samenwerken en burgerparticipatie. Vuistregel wordt: "Betrek de burger in een zo vroeg mogelijk stadium."

Het imago van Integraal Wijkbeheer biedt dus kansen om nog breder te kunnen samenwerken ten dienste van burgers en leefbaarheid.

 

Integraal Wijkbeheer Ede-West.

Voorjaar 2005 starten we in Ede-West met ongeveer 50 sleutelfiguren Integraal Wijkbeheer. Kennismaken en afspraken maken over communicatie zijn belangrijke onderwerpen.

Vervolgens hebben we een sterkte / zwakte analyse gedaan. Daarna hebben we de wijk verdeeld in zes buurten en middels een weekend sessie de buurten een merkteken gegeven. Dit merken noemt men ook wel "branden". Van de branding is een rapportage gemaakt en deze dient als leidraad om onderwerpen te herkennen en te betrekken bij de kenmerken per plek.

Let op de 21 merkplekken van de wijk, zie de brandingrapportage, beschikbaar op Ede-west.nl

 

Huidige stand van zaken.

De zes buurten hebben samen met een contactpersoon uit het Wijkteam een wensenlijst gemaakt. Op de lijst staan diverse plannen van groot tot klein, van fysiek tot sociaal, van kostbaar tot goedkoop. De plannen worden voorbereid en afgestemd met de buurt. Het wachten is op het beschikbaar komen van de geplande 150.000 euro. Besluit van de Gemeenteraad volgt in september. Plannen die met genoemde middelen nog niet betaald kunnen worden wachten op voldoende financiële middelen. Fondsenwerving, sponsoring en nieuwe budgetten maken op termijn wellicht nieuwe mogelijkheden. Inmiddels bemerken we een positieve, constructieve en plezierige samenwerking met de huidige partners.

De betrokken sleutelfiguren functioneren veelal in korte termijn buurtplannen. De betrokken bewoners van de bewonersverenigingen participeren op wat langere termijn. Centraal binnen ons Wijkteam worden de gegevens van de contactpersonen bijgehouden zodat het voor directie of gemeentebestuur of zelfs de gemeente-raad, altijd mogelijk is om elkaar te vinden als er wat te bespreken is.

 

Nieuwe aandachtspunten voor najaar 2006.

Jongerenparticipatie.

Definitie leefbaarheid.

Communicatie.

Wijkteam Ede-Centraal

Noor Riswick - Woonconsulent

Jos Berntsen - Buurtopbouwwerker

Astrid Frieswijk - Buurtopbouwwerker

Willem Bekken - Gebiedsagent

Simone Woudenberg - Toezichthouder Openbare Ruimte

Jan Lamberink - Gebiedsagent

Ellen Knippenborg - Wijkbeheerder

Eus Wattimena - Straathoekwerker

Paul Zoeteman - Wijkbeheerder

 

Het wijkteam Ede-Centraal werkt voor de wijken Ede-West, Ede-Oost en Ede-Centrum.

Bron: Nieuwsbrief Zeeheldenbuurt