Wijkvisie Ede West: Sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen in kaart gebracht

Met bewoners van zes buurten in Ede West heeft de gemeente de sterke en zwakke punten van dit deel van Ede vastgelegd. Ook zijn de kansen en bedreigingen bepaald. Op basis hiervan maken gemeente, bewoners en wijkinstellingen een wijkvisie. Onderwerpen waar bewoners veel belang aan hechten zijn parkeerproblemen, speelvoorzieningen, een schone wijk, overlast van jongeren en verkeersveiligheid en verkeersgedrag. In 2002 is de gemeente Ede gestart met het maken van wijkvisies. Dit gebeurt in het kader van het integraal wijkbeheer, waarin ook bewoners van wijken nadrukkelijk kunnen aangeven welke sociale en/of fysieke zaken in hun wijk moeten worden aangepakt. In het wijkvisieproject gaat het er om dat gemeente, wijkinstellingen en bewoners samen een visie en een uitvoeringsprogramma voor de wijk opstellen.

Ede West Kenmerkend voor Ede West is dat het een vergrijzende wijk is, met weinig verhuisbewegingen. Er is nauwelijks sprake van een natuurlijke groei van de bevolking. De meeste bewoners vinden Ede West een fijne woonwijk. Ze zijn opvallend positief over hun woonbuurt, over de leefbaarheid en de sociale kwaliteit. Bijzonder aan de wijkvisie voor Ede West is dat de wijk bestaat uit zes van karakter verschillende buurten. Het gaat om het Beatrixpark, de Vogelbuurt, de Bloemenbuurt, de Indische Buurt, Klaphek, de Kroonwijk en de Zeeheldenbuurt.

Op koers Het wijkvisieproject Ede West is nu ruim een half jaar op streek en ligt op koers. Als startdocument is een wijkbeschrijving gemaakt. In de afgelopen maanden is samen met de functionarissen en met sleutelpersonen uit de wijk onderzocht wat de sterke en zwakke punten van de wijk zijn en welke kansen en bedreigingen zich in de toekomst gaan voordoen. Aan dit onderzoek hebben meer dan 30 bewoners meegedaan. Het heeft een schat aan materiaal opgeleverd.

Eerste uitkomsten Onderwerpen waar de bewoners veel belang aan hechten zijn: * verminderen van de parkeerproblemen; * de aanleg, onderhoud en het beheer van speelvoorzieningen voor de jeugd; * een schone wijk, ook zonder hondenpoep; * overlast van jongeren, vooral in het weekend; * verkeersveiligheid en -gedrag.

Vervolg Eind september vindt de eerste vervolgbijeenkomst plaats. Dan worden, weer samen met bewoners en functionarissen, de kenmerken van de zes verschillende buurten op creatieve wijze in beeld gebracht en worden de eerste uitgangspunten voor visie en uitvoeringsprogramma ontworpen. Ook wordt daar besproken hoe een bewonersorganisatie vorm kan krijgen. Bewoners die mee willen werken aan de wijkvisie zijn nog van harte welkom. Zij kunnen zich opgeven bij: Hans Oosterveld, tel. nr 680353, e-mail: hans.oosterveld@ ede.nl. De laatste maanden van dit jaar worden gebruikt om visie en programma op te stellen. Daarna, dat zal waarschijnlijk begin 2006 zijn, krijgt iedere bewoner uit Ede West de gelegenheid om mee te praten en zullen buurtavonden worden georganiseerd.

mEdeburgerschap Net als op veel andere beleidsvelden komt het project mEdeburgerschap hier om de hoek kijken. Wethouder Dekker hierover: “Het goed samen leven in een wijk kun je niet met regels afdwingen. Het heeft ook te maken met waarden en normen. Het is belangrijk om rekening met elkaar te houden en je in een ander in te leven, vandaar ook dat we mEdeburgerschap een plaats geven in het project integraal wijkbeheer.