Verslag wijktafel Ede-West van 28-10-2008

Bijgaand vindt u het (nu complete) verslag van de wijktafel Ede West, gehouden in het SOMA gebouw (Welstede) op 28 oktober 2008. Het eerder ontvangen verslag bleek niet compleet. De ontbrekende delen zijn nu door de gemeente Ede aangevuld. Dit betrof met name het verslag van de werkgroep over planning en communicatie van beheer en onderhoud.

De avond was georganiseerd door het wijkteam. Het wijkteam wordt momenteel gevormd door:

 •          Gemeente Ede, afdeling Wijkbeheer
 •          Gemeente Ede, afdeling Educatie, Welzijn en Zorg
 •          Woonstede (woningcorporatie)
 •          Welstede (Welzijnsorganisatie)
 •          Politie

Achtergrond en programma
In Ede is ‘integraal wijkbeheer' al een bekend begrip. De gemeente werkt daarbij met Woonstede, politie en Welstede samen aan een goed woon- en leefklimaat in de Edese wijken. In 2008 is het eerste wijkactiviteitenplan verschenen in een handzaam en overzichtelijk boekje. De aandacht richtte zich daarbij vooral op wonen, leefbaarheid en veiligheid; voor alle wijkbewoners.

Individuele situatie
Een goed woon- en leefklimaat betekent ook dat er aandacht nodig is voor de individuele
(leef)situatie van bewoners. Hierbij denken we vooral aan mensen die extra zorg nodig hebben,
zoals oudere mensen of mensen met een beperking of kwetsbare bewoners, met schulden of een
psychisch probleem. Hoe wij als wijk met deze mensen omgaan is van invloed op de manier waar-
op we samenleven in de buurt. Andersom is de omgeving voor deze mensen van groot belang voor
de kwaliteit van hun leven.

Meer omvattend
Daarom probeert de gemeente het wijkactiviteitenplan meer omvattend te maken. We starten
hierbij met 3 wijken, Ede-West, Ede-Zuid en Veldhuizen. De uitbreiding is bedoeld om ook activitei-
ten op het gebied van zorg, opvoeding, werk en inkomen mee te nemen. De organisaties die actief
zijn op deze gebieden, zijn betrokken bij het opstellen van het wijkactiviteitenplan. We gaan op
deze manier nadrukkelijk verder in het verbeteren van het woon- en leefklimaat in de wijk én de
situatie van individuele bewoners.

Wijktafel Ede West
Om zo'n breed wijkactiviteitenplan te kunnen maken, wilden wij graag overleggen met de bewo-
ners en professionals. Het programma van deze wijktafel was relatief eenvoudig:

 1. Analyse: wat is er aan de hand in de wijk? Welke ontwikkelingen zijn te verwachten?
 2. Doelen: wat willen we bereiken en verbeteren?
 3. Uitvoeren: welke activiteiten en projecten zijn nodig en haalbaar? Wie moeten het doen?

Het wijkteam heeft op bovenstaande vragen voorwerk gedaan en heeft dit tijdens de Wijktafel aan
de deelnemers voorgelegd. Het ging om de volgende vragen:

 1. Herkent en ondersteunt u onze analyse: wat is er aan de hand in de wijk?
 2. Wat vindt u de belangrijkste zaken die moeten worden aangepakt? Wat is uw mening over de     activiteiten die in uw wijk plaatsvinden?
 3. Dragen de verschillende activiteiten en projecten bij aan het gewenste resultaat?