Oprichting Vogelbuurt Bewonersvereniging


Bewoners uit de Vogelbuurt gaan zich organiseren in een bewonersvereniging. Binnenkort zal de oprichtingsakte bij de notaris worden gepasseerd en start de vereniging met ledenwerving.

Aanleiding is onder meer de uitkomst van een behoefte vanuit het wijkvisieonderzoek Ede West, waarvan Vogelbuurt onderdeel van uitmaakt. In de Vogelbuurt staat de komende jaren veel te gebeuren en is het van belang dat het gemeentebestuur een spreekbuis heeft. Zij streeft immers naar meer burgerbetrokkenheid en wijkgericht beheer. Een groot inbreidingsplan is de sanering en herinrichting van het gasfabriekterrein aan de Schaapsweg. Een ander belangrijk project van het gemeentebestuur is “School en Partners”, de vestiging van een zogenaamde “brede” school in de Vogelbuurt. Een brede school is een samenwerkingsverband tussen partijen die zich bezighouden met opgroeiende kinderen. Onderwijs en welzijn zijn deelnemers, maar kinderopvang, een peuterspeelzaal, sport of cultuur kunnen ook onderdeel van de brede school zijn. In het gebied tussen de Schaapsweg en de Wulplaan is  buurtcentrum De Kolk gevestigd alsook twee basisscholen en twee verouderde gymzaaltjes. Door al deze locaties samen te voegen ontstaat ruimte om nieuwe woningen in te breiden. Tijdens de brandingsessie van Ede West is naar voren gekomen dat de Vogelbuurt zeer dicht bebouwd en dichtbevolkt is en er weinig openbare ruimtes (met groen) zijn. Ook zijn en er weinig recreatieve voorzieningen voor kinderen en/of jongeren. Stadsvernieuwing of inbreiden in oude wijken is niet alleen kijken naar stenen, aldus de vereniging in wording. Er zijn ook investeringen nodig in mensen zélf en in de sociale samenhang van de buurt. De vereniging is voorstander dat

voor de Vogelbuurt eerst een integraal plan wordt ontwikkeld (een buurtvisie) en dan pas de ruimte wordt ingevuld. Centraal daarbij moet staan de leefbaarheid van de buurt.

 

Namens de Vogelbuurt Bewonersvereniging i.o.

Stef P. van der Klok, secretaris

Tel. 694844