Vogelbuurt Bewoners Vereniging

 logo VBV

De Vogelbuurtbewonersvereniging  bestaat sinds mei 2006. 

Uitgangspunten

  • De buurtvereniging heeft tot doel de kwaliteit van de leefomgeving te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Zij doet dit door problemen of mogelijke verbeteringen in de buurt te signaleren. Zij zal deze onder de aandacht brengen van de gemeente, instanties of personen die deze moeten of zouden kunnen oplossen.

  • In de buurtvereniging werken de buurtbewoners samen om zo de gemeente, instanties en personen te kunnen bewegen aan een oplossing of verbetering te werken.

  • De buurtvereniging probeert leuke en zinvolle initiatieven in onze buurt ten bate van de buurt te ondersteunen en te realiseren. Dit om zo de leefbaarheid van de buurt te vergroten.
    Bij de term leefbaarheid denken we aan items als veiligheid (verkeer, criminaliteit en vandalisme), goed sociaal klimaat, goede speel- en groenvoorzieningen .

 

Om bovenstaande te kunnen realiseren moet de buurtvereniging over voldoende informatie en een goed netwerk beschikken. Deze informatie is beschikbaar voor alle leden van de buurtvereniging en de andere buurtbewoners. De secretaris houdt een archief bij.

Organisatie  
Tot de buurtvereniging kunnen mensen toetreden die er wonen of hun bedrijf voeren.

De  buurtvereniging bestaat uit bestuur en leden.

Om onkosten te kunnen dekken (kopieerkosten, telefoonkosten, porti en huur vergaderruimte) wordt een jaarlijkse bijdrage van 5 euro per adres gevraagd. Van de onkosten wordt een boekhouding bijgehouden en op de jaarvergadering verantwoording afgelegd.
 Buurtbewoners die actief willen meedoen in de buurtvereniging kunnen zich aanmelden bij het bestuur.
Eenmaal per jaar organiseert het bestuur een jaarvergadering waarvoor alle bewoners worden uitgenodigd.

Bestuur, Werkgroepen en Leden Vogelbuurtbewonersvereniging  
De Vogelbuurtbewonersvereniging  bestaat uit het bestuur, de werkgroepen en de leden. 

Bestuur
Het bestuur vertegenwoordigt de buurt naar buiten toe.

GerardVoorzitter: Gerard Draaijer, Zwaluwlaan 22

JennieSecretaris: Jennie Noppers, Zwaluwlaan 17
MargreetPenningmeester: Margreet van den Berg, Wulplaan 7

 EefEef

LourensLourens

Werkgroepen
Nu is er per thema een werkgroep. Een ieder kiest voor zijn/haar eigen interesse. Deze structuur trekt ook veel gemakkelijker (nieuwe) mensen aan. De werkgroepen zijn zelfstandig en leggen geen verantwoording af aan het bestuur, wel aan de leden (op de jaarvergadering).

Leden 
Van de ongeveer 700 adressen in de Vogelbuurt is nu meer dan 10% lid van de buurtvereniging. Tot de buurtvereniging kunnen mensen toetreden die er wonen of hun bedrijf voeren. Veel leden doen mee aan diverse activiteiten (en werkgroepen).

 

 Lid worden?
Lid worden kan via e-mail of via een briefje in de bus bij een van de bestuursleden. 
E-mailadres: j.noppers@chello.nl
Bezoekadres: adres van een bestuurslid
Het lidmaatschap kost 5 euro per jaar. 

Banknummer: 11.72.81.840 t.n.v. Vogelbuurt Bewoners Vereniging te Ede

 

Jaarvergadering
Het bestuur organiseert één keer per jaar een jaarvergadering. Hiervoor krijgen alle buurtbewoners een uitnodiging in de brievenbus. Ook wordt een oproep gedaan op het publicatiebord bij de AH aan het Rozenplein en er worden affiches opgehangen. De jaarvergadering is voor alle bewoners en winkeliers/ondernemers (leden en niet-leden) van de Vogelbuurt. Tijdens de jaarvergadering legt het bestuur verantwoording af over de activiteiten van het afgelopen jaar. En er worden plannen ingediend zowel door bestuur als door de aanwezigen voor het komende jaar.