ANBI

 

Gegevens Stichting Houtclub Ede

De Stichting Houtclub Ede is Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 575538904.

Fiscaalnummer 8526.29.837

Bankrekening Stichting Houtclub Ede: NL63 RABO 0137 5973 98

Verlening ANBI-status

De Inspecteur van de Belastingdienst heeft Houtwerk Ede, via een beschikking, laten weten de ANBI-status te verlenen ingaande per 1 januari 2015.

Wij zijn dus aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.  

Giften voor Houtwerk Ede zijn heden aftrekbaar bij de uw belastingaangifte.

Bankrekening Houtwerk Ede: NL63 RABO 0137 5973 98

 

INHOUD

1. Jaarverslag activiteiten 2014

2. Jaarverslag activiteiten 2015

3. Jaarverslag financiën 2015

4. Exploitatie overzicht 2015

5. Exploitatie overzicht 2016

1. JAARVERSLAG ACTIVITEITEN 2014

Ontwikkelingen 

Het jaar 2014 geeft de navolgende ontwikkelingen te zien:

Begin februari was het bestuur vertegenwoordigd op de Beursvloer Ede voor de ontmoeting met het bedrijfsleven, georganiseerd door Sharity en in samenwerking met De Medewerker in Ede. 
Daar werden overeenkomsten gesloten, waarbij ruiling van belangen plaatsvond en het kennisnetwerk werd uitgebreid.

Op 18 februari vond de Jaar Vergadering Deelnemers plaats onder grote belangstelling van de deelnemers. De voorzitter deelde zijn voorgenomen uittreden uit het bestuur per eind van dit jaar mee.

In april sloten ook weer de dagdeelleiders Wim en Remko, met goed gevolg de vervolgcursus Bedrijfshulpverlener (BHV) af.

In het voorjaar (maart) deed de Houtclub mee aan de actie NL-doet van het Oranjefonds; een loungeset werd in steigerhout uitgevoerd voor de hockeyclub Ede. Een vervolgopdracht volgde met enige verdiensten.

Een offerte werd aangevraagd door Philadelphia voor steigerhouten banken en tafels. Deze is ingewilligd en is in september/ november gemaakt en afgeleverd.

De dagdeelleiders werkten, naast de begeleiding van deelnemers, ook mee aan dit meubilair in steigerhout, wat onze grote waardering verdient.

Het machinepark is in belangrijke mate doorlopend vernieuwd, dankzij de gewaardeerde subsidies van o.a. de Stichting Idee In Uitvoering. Daarmee is de veiligheid van deelnemers en dagdeelleiders sterk verbeterd.

In het najaar is een houtdraai cursus van zes lessen op de vrijdagochtend opgezet, op initiatief van en in samenwerking met de Stichting Radius, maar liefst zeven deelnemers van de Houtclub namen hieraan deel.

In het SOMA-pand zijn de arbeidsomstandigheden en veiligheid al langer onacceptabel, vandaar dat overleg met ’s Heeren Loo in gang is gezet. Zij is hoofdhuurder van de werkplaats en verantwoordelijk dat de werkplaats voldoet aan de wettelijke eisen.

Het bestuur van de Stichting Houtclub Ede voerden diverse malen overleg met de hoofdhuurder. 
’s Heeren Loo heeft nu een nieuwe en veilige afzuiginstallatie besteld.

Onze website wordt door de webmaster ‘up to date’ gehouden; laatstelijk zodanig ingericht, dat nu reclame voor sponsoring is opgenomen. Een sponsorovereenkomst is daarvoor opgesteld, waarmee we hopen resultaat te behalen. Persberichten met bijpassende foto’s zijn dit jaar aan de media voor opname voorgelegd en doorgaans voor publicatie overgenomen.

Ook nu weer is een lunch georganiseerd, voor versteviging van de banden tussen het bestuur en onze gewaardeerde dagdeelleiders. Zij zijn immers de spil waarop de Houtclub draait en zij vervullen hun vrijwillige taak belangeloos met enthousiasme!

Dit jaar valt ondanks opzeggingen, ook een toename van deelnemers te melden: van 53 naar 62, waarvan 14 dames en 48 heren. Eén trouwe deelnemer ontviel ons helaas door ziekte.

 

Bestuurlijk

Er zijn door scheidend voorzitter twee nieuwe bestuurskandidaten aangezocht en bereid gevonden het bestuur, bestuurlijk en/of buitenbestuurlijk te willen versterken; zij beschikken over veel ervaring en deskundigheid, die zij willen aanwenden in het belang van de Stichting Houtclub Ede. De keuze van een nieuwe voorzitter conform het huishoudelijk reglement, is begin 2015 aan de orde.

Huisvesting

Was het vorig jaar heel onzeker, nu vernamen we in september dat het SOMA –terrein met opstallen waren overgegaan in eigendom van de Gemeente EDE.  Van haar kregen wij het bericht dat de hal met onze werkplaats per 1 oktober 2015 ontruimd moet zijn.

Het bestuur is dan ook continu druk doende met het zoeken naar andere huisvesting in overleg met ‘s Heeren Loo. Tevens benaderen wij verschillende instanties voor andere huisvesting.

 

Ter afsluiting

Het bestuur heeft haar taken met grote inzet vervuld, waarvoor dank en waardering wordt uitgesproken. Als scheidend Voorzitter breng ik nu mijn dank tot uitdrukking aan het bestuur en de dagdeelleiders, voor de prettige samenwerking en het genoten vertrouwen.

 

Ede, 25  november 2014 / C. Teeuw / scheidend Voorzitter

 

Aldus goedgekeurd op de bestuursvergadering en vervolgens op de Jaarvergadering van Deelnemers op februari 2015.

2. JAARVERSLAG 2015 van Stichting Houtclub Ede

Huisvestin­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­g

Het jaar 2015 begon voor de Houtclub Ede als een zeer onzeker jaar. De  Gemeente Ede liet ons weten dat onze locatie, op de Verlengde Maanderweg 125, in oktober 2015 gesloopt ging worden. Met  ’s Heeren Loo, gebruikten wij daar de houtwerkplaats. Er ontstond een plan om een verzamelgebouw te huren. Met de bedoeling, Houtclub Ede, ’s Heeren Loo en andere verenigingen met huisvestigingsproblemen hierin onder te brengen. ’s Heeren Loo -gaf later te kennen haar activiteiten op de Verlengde Maanderweg te staken.  

Het gevolg was dat het verzamelgebouw niet door ging. We moesten zelf op zoek naar een andere, betaalbare locatie. De Gemeente Ede kon ons niet helpen omdat ze niet beschikte over leegstaande gebouwen. Diverse makelaars werden door het bestuur hiervoor benaderd, maar zonder resultaat. Uiteindelijk werd er bedrijfsruimte gevonden bij Pol Houtbewerkingsmachines B.V. op de Bospoort 11 B. Voor het huren hiervan moest het bestuur overleg plegen met de Gemeente Ede om de nodige subsidie hiervoor te verkrijgen. Om de subsidie aanvraag te onderbouwen werd er  door het bestuur een Ondernemingsplan bij de Gemeente ingediend. Half juli kregen wij bericht dat de gevraagde subsidie voor de huur en energie voor het te huren pand was toegekend. De huurovereenkomst met de heer J. Pol werd gesloten op 21 juli en per 1 september ontvingen wij de sleutels van het nieuwe pand. De nieuwe werkplaats is bijna 3 maal zo  groot als die op de Verlengde Maanderweg.  Het Voordeel van de nieuwe situatie is dat we volledig zelfstandig zijn en onze activiteiten kunnen uitbreiden. Na de zomervakantie konden we op 7 september  de nieuwe locatie in gebruik nemen. De Wethouders mevrouw M. Eleveld en mevrouw G. Ligtelijn-Bruins bezochten op woensdag 9 september onze werkplaats.

Verhuizing

De verhuizing vond plaats in de week van 17 augustus en deze hebben we met elkaar uitgevoerd. Machines en gereedschappen moesten overgebracht worden naar de nieuwe locatie, een heel karwei. De verhuizing is spoedig verlopen dankszij de inzet van velen. De heer Pol, van “Pol Houtbewerkings-machines B.V.”, heeft ons hierbij fantastisch geholpen.

Bestuurszaken

Per 1 januari 2015 bestond het bestuur uit:

Voorzitter                                          dhr. A.H. Stuiver
Secretaris                                          mevr. M. Christiaans
Penningmeester                                 dhr. P. Brans
2e Secretaris en 2e Penningmeester     dhr. P. Niemantsverdriet
Adviseur                                            dhr. J. Oosterbaan
Adviseur                                            dhr. D.Veldhuis

Voorzitter dhr. C. Teeuw trad af en de penningmeester dhr. A.H. Stuiver verruilde de functie van  penningmeester voor die van voorzitter. Deze ging hij voor één jaar vervullen. In april trad af de heer D. Veldhuis als adviseur. De heer J. Oosterbaan trad op 1 mei toe tot het bestuur. Het bestuur kwam 10 keer bij elkaar om te vergaderen. Dit jaar is veel werk verzet en is de bekendheid van de Houtclub Ede aanzienlijk toegenomen door de activiteiten die werden georganiseerd. De bestuurders zijn allemaal onbezoldigde vrijwilligers.

De stichting Houtclub Ede werd per 1 januari 2015 door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling ( ANBI-status, giften t.b.v. Stichting Houtclub Ede kunnen afgetrokken worden bij de belastingaangifte).

Begeleiders ( Dagdeelleiders)
De begeleiders ( vrijwilligers) zijn de kurken waarop Houtclub Ede drijft. Zonder begeleiders kan de Houtclub niet bestaan. De Begeleiders zijn vakkundig op het gebied van houtbewerking en geven leiding aan de deelnemers die de Houtclub bezoeken. Tevens zorgen zij er voor dat er veilig wordt gewerkt.

De begeleiders zijn de heren: W. Boumans, E. Groeneveld, J. Krabbenborg, C. Lugthart, R. Suurling,
R. Janssen en W. van Wijk. De heer R. Janssen is tevens coördinator van de begeleidersgroep.
De vervolgcursus BHV werd met goed resultaat gevolgd door de heren W. Boumans en R. Suurling.

In de maand oktober kwam er een nieuwe begeleider bij en wel de heer W. ten Brink.
Om gezondheidsredenen moest de heer E. Groeneveld per 23 november zijn taak na bijna 16 jaar beëindigen. Op 13 november vond er een begeleidersvergadering plaats met een afvaardiging van het bestuur. Er werd o.a. gesproken over: aanpassing van huishoudelijk reglement; machine instructies, BHV; calamiteitenlijst; contributie verhoging enz.

De continuïteit van Houtclub Ede is sterk afhankelijk van de grootte van de Begeleidersgroep. Het werven van nieuwe begeleiders is en blijft een belangrijk item voor het bestuur. Het streven is er opgericht om per dagdeel minimaal 2 begeleiders te hebben.

Deelnemers

Eind 2014 stonden 62 deelnemers geregistreerd op de deelnemerslijst. Eind 2015 waren het er 88 (23 dames en 65 heren) Een aanzienlijke toename. Wij kregen het bericht dat deelnemer Govert Huizer was overleden.
Mevrouw L. Bosch nam om gezondheidsredenen afscheid van de Houtclub. Op de open dag 20 november, werd aan dit feit aandacht besteed.

De nieuwe werkplaats maakt het mogelijk om meer dagdelen open te zijn. Daar is ook gebruik van gemaakt, door een 5e dagdeel in te voeren. Het 5e dagdeel is de donderdagmorgen geworden. Via de Gemeente Ede, “Afdeling cluster Participatie en Werk”, kwamen bij ons twee participanten. Doel hiervan is om deze mensen de mogelijkheid te bieden tot participatie in de samenleving en te voorkomen dat zij in een sociaal isolement terecht komen. Participant Hamid Husseini verliet ons in het eerste kwartaal. Hij had een baan gevonden! Op 17 februari vond de Jaar Vergadering Deelnemers plaats. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren; de financiën; bestuurlijke zaken en de praktijk. De kascontroles commissie bestond uit de heren W. van Benthem, M. van Wondergem  en J. Tielens.

Subsidies

Voor de exploitatie  en vervanging machines zijn wij afhankelijk van subsidies. Met het bedrag dat de deelnemers betalen, € 2 euro per dagdeel, kunnen wij deze vervanging niet bekostigen. Van de Gemeente Ede ontvingen wij € 15.000 euro voor de exploitatie, verhuizing, inrichting werkplaats en PR-activiteiten. Van Idee In Uitvoering € 6450,- voor o.a. de aanschaf van een afzuiginstallatie + leidingwerk, werkbanken, compressor, industriestofzuiger, kopieermachine en materiaal voor het maken van een omkasting om het geluid van de afzuiginstallatie te reduceren.

Sponsoren

Met Tulp Bijl te Ede is een sponsorcontract afgesloten voor een onbepaalde tijd. De Directie heeft ons laten weten dat deelnemers van Houtclub Ede in haar winkel; hout en bevestigingsmaterialen enz. onder de zelfde condities kunnen kopen als aannemers. Van de Scheur Bedrijfsmeubelen sponsorde ons met kasten en werktafels. Stoelen en een mooie tafel werden beschikbaar gesteld door de Edese Uitdaging.

PR-Activiteiten

Het zijn die activiteiten die Houtclub Ede het gezicht naar buiten geven en deze zijn noodzakelijk voor de naamsbekendheid. Voorbeelden hiervan zijn; persberichten, interviews, flyers, facebook en de website van de Houtclub. Veel PR-activiteiten werden door onze Webmaster de heer J. Kingma  vermeld op onze website.

Verder waren er contacten  o.a. met de volgende organisaties:
- Ondernemingsvereniging De Bospoort
- Maatschappelijk Netwerk Ede
- De Medewerker voor advies en ondersteuning
- Vrijwilligersmarkt.

Bijzondere activiteiten waren:
- Burendag gehouden op  26 september
- Houtdraai cursus  van 29 mei tot en met 3 juni
- Officiële opening werkplaats 20 november. Dit was een feestelijke geslaagde bijeenkomst die door
  velen werd bezocht. De nieuwe naam van de Houtclub werd onthuld door wethouder mevrouw
  M.  Eleveld. De nieuwe naam is ”HOUTWERK EDE”.

Projecten
Om geld te genereren werden door de Houtclub projecten uitgevoerd. Hieronder noemen we er een paar:
- kippenhok voor Icare
- buitenbar voor Mixed Hockey Club
- etagère voor Winkel Lammert van de Bospoort
- Kerstattenties voor de Gemeente Ede.

Ter Afsluiting

Het jaar 2015 begon als een zeer onzeker jaar, de toekomst voor de Houtclub zag er ongunstig uit. Uiteindelijk is het jaar zeer goed geëindigd. We kwamen in een mooie en zeer ruime werkplaats terecht. De toekomst ziet er nu gunstig voor ons uit.

Ede: 5 januari 2016

 

3. JAARVERSLAG FINANCIEN 2015

Het jaar 2015 is een goed financieel jaar geweest voor Stichting Houtclub Ede.

Met een begroting die sterk negatief was, € 13440,00, door onder andere; de huur, verhuiskosten, inrichtingskosten en de aanschaf van een stof afzuiginstallatie, moest er gezocht worden naar subsidieverleners en die hebben we gelukkig gevonden.

We wisten dat er een verhuizing aan zat te komen en we wisten ook dat we zelf de huur nooit konden opbrengen.

Gelukkig kwam de gemeente Ede ons te hulp en wij konden per 1 september onze intrek nemen in een pand op de Bospoort in Ede.

Diverse sponsoren hielpen ons met de inrichting.

We hebben nu een professionele ruimte, waarin meer deelnemers een zinvolle dagbesteding kunnen hebben.

Ook het uitvoeren van projecten neemt een vlucht, men weet ons te vinden.

Na drie maanden draaien kunnen we concluderen, dat alles naar wens verloopt en we het jaar 2016 vol vertrouwen tegemoet zien.

We hebben het jaar 2015 positief afgesloten met een bedrag van € 13889,83, dit is in grote stappen te verklaren door de volgende posten:

Subsidie       € 16250,00
Sponsoring   €   9076,36

Machines   -/- €   5552,55
Huur           -/- €   3333,36
Energie      -/- €   1936,00

De begroting 2016 hebben wij gebaseerd op meer deelnemers en de toegezegde subsidiebedragen.

 

Ede, 31 maart 2016

Piet Brans
Penningmeester

 

4.   EXPLOTATIE OVERZICHT 2015 

 

EINDBALANS DEC.2015       Bedrag
Geoormerktbedrag verzekering    € 6.250,00
Bedrijfsspaarregeling    € 13.636,11
Rekening courant    € 7.772,20
Kas leden    € 20,00
     
Liquide middelen    € 27.678,31
       
Debiteuren reeds betaald    € 3.784,34
     
Totaalbezit    € 31.462,65
     
Crediteuren reeds ontvangen    € 5.333,33
Eigen vermogen    € 26.129,32
     
Totaal schuld    € 31.462,65
     
Debiteuren    
Huur januari    € 833,34
Energie januari    € 484,00
Borg    € 2.467,00
     
Totaal    € 3.784,34
     
Crediteuren    
Gem Ede  subsidie 2016  

 € 5.333,33