Recht

Juridische zaken

Inleiding
Er is een groot verschil in onze maatschappij tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Zo is het ook met 'in je recht staan'.
Rechten worden gezien in samenhang met plichten. De basis is dat een ieder zonder een ander te hinderen mag kiezen voor een leven zoals hij/zij zelf wenst.

Eigendom

Het woord 'eigendom' is juridisch de term voor het gekocht hebben van een voorwerp (ook weer in juridische termen 'een zaak'). Degene die eigendom heeft is de eigenaar. Iemand die eigenaar is van een woning kan deze woning verhuren. De huurder is dan de 'bezitter'. Een ander voorbeeld is een boek. Er ligt bijvoorbeeld bij mevrouw Jansen een boek op tafel. Mw. Jansen is de bezitter van het boek, maar de bibliotheek blijkt de eigenaar. De verschillen tussen eigenaar en bezitter liggen heel strikt in de wet, vandaar deze uitleg vooraf.

 • De afscheiding tussen twee percelen is eigendom van beide buren als de afscheiding op de erfgrens ligt en beide buren zijn gelijk aansprakelijk voor onderhoud en vervanging.
 • Als er over het erf van de familie Pietersen een pad loopt en achter hun erf ligt een sportveld en van oudsher heeft dat sportveld slechts via het erf van de familie Pietersen ontsluiting, dan heeft de eigenaar en de gebruiker van het sportveld 'het recht van overpad' via het erf van Pietersen en mag die het recht van overpad niet weigeren.
 • Als meerdere woningen of appartementen samen een complex vormen zoals een flat, dan zijn er gezamenlijke ruimtes en gezamenlijke delen van het gebouw. Hier is in de wet duidelijk over geschreven. De bewoners (eigenaars) zijn allen gezamenlijk verantwoordelijk voor onderhoud, vervanging en de kosten die moeten dan ook door allen gedragen worden. In de statuten van een vereniging van Eigenaren zal dan ook aangegeven moeten zijn welke zaken voor de rekening zijn van de vereniging en welke voor de individuele bewoner (adres).
  Verenigingen van eigenaren (VvE's) zijn dan ook erg belangrijk, net zoals de statuten van deze verenigingen.

In geval van problemen of strijd om iets is het belangrijk om 'bewijs' te hebben. Bewijs begint dus al met een goede omschrijving van de zaak, een akte van aankoop, een aankoopbon enz. Bij huizen of grond zijn de gegevens van het Kadaster ook belangrijk.

Huur

Een gedeelte van onze wijk bestaat uit huurpanden, veelal de 5-kamer woningen. De bewoners dienen zich als goede rentmeesters te gedragen. Dit houdt in dat zij het huis binnen onderhouden en schades of noodzakelijk onderhoud aan de buitenkant melden. Het onderhoud van een huurhuis komt voor rekening van de huurder als het gaat om de binnenzijde van het huis, maar niet de zaken die spijkervast zitten aan het huis. Zo is de verwarmingsketel (onderhoud en reparatie) voor rekening van de verhuurder, Woonstede. Het vervangen van een kraanleertje is voor rekening van de bewoners omdat dit gaat over klein onderhoud en gebruiksslijtage. Voor huurders is er bij Woonstede voor € 5 per maand een onderhoudsabonnement af te sluiten zodat ook die zaken door Woonstede worden opgelost.

Geldzaken
De verhuurder betaalt een gedeelte van de WOZ waarde van het pand, de huurder het andere deel. De belasting die betaald wordt is de OZB. De WOZ waarde van het huis wordt meegenomen bij het bepalen van het puntensysteem van huurhuizen. Een huurder kan dus ook bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ waarde.

Huurwaarde
De verhuurder, Woonstede, bepaalt de huur naar aanleiding van een puntensysteem dat is vastgesteld door het ministerie van VROM, het zogenaamde Woningwaarderingsstelsel. Op deze website is hier meer informatie over zodat er nagegaan kan worden hoe het werkt.

Belangenbehartiging
Huurders staan niet alleen. Er zijn organisaties die ieder op hun eigen manier de belangen van huurders behartigen. De Woonbond is zo'n organisatie. Ook hier in Ede; lokaal is de Huurdersbond Ede e.o. actief en met succes. Voor individuele huurzaken waar u bij Woonstede of de gemeente geen gehoor lijkt te krijgen kan u het beste terecht bij de Huurdersbond.

Koop

Een koophuis of appartement is eigendom van de koper, daardoor kan de koper over veel zaken zelf beslissen. Alle kosten voor groot en klein onderhoud komen voor rekening van de eigenaar. Kopen of bezitten van een appartement gaat gepaard met verantoordelijkheden en verplichtingen. Een voordeel van het bezitten van een stuk vastgoed is dat door de jaren heen er tot op heden altijd nog een waardestijging is geweest van zowel grond als huizen. De uitzondering hierop, de periode na 2008, is vooral te wijten geweest aan banken.
Financieel detail is dat ook de volledige OZB door de eigenaar moet worden opgebracht. Als de WOZ waarde door de gemeente hoger wordt ingeschat dan de werkelijke waarde dan kan bezwaar ingediend worden.

Geldzaken
Belastingen: De eigenaar betaalt beide gedeelten van de OZB van het pand, het bewoners- en het eigendomsdeel.
Hypotheken: Op het gebied van hypotheken is informatie te vinden bij hypotheekwinkels, Ver. Eigen Huis, de eigen bank. Op internet zijn enkele vergelijkingssites, van deze sites kan de onafhankelijkhied niet worden gegarandeerd! Probeer er dus meerdere.

Belangenbehartiging
Huiseigenaren staan niet alleen. Er zijn organisaties die ieder op hun eigen manier de belangen van bewoners van koophuizen behartigen. De vereniging Eigen Huis is een landelijke organisatie. Kennis en ondersteuning op het gebied van koop, verkoop, taxatie, hypotheekservice en andere zaken staan leden ter beschikking.

Milieu

Lawaai is soms irritant, soms heel plezierig. De één vindt een kraaiende haan of tsjilpende vogels pleziering om te horen, een ander ergert zich er aan. Hopelijk ziet u de uitingen van 'de natuur' als iets gewoons, ook in een woonomgeving.
Geluid komt onder andere van de natuur, het spoor, van buren of van bedrijven.

Veel meer over milieuzaken op onze milieu pagina.

Kringloop Locaties
In onze wijk staat een glasbak aan de Sint Hubertus.
De chemocar staat elke maandag van 9.00 tot 12.00 uur bij de Oude Kerk.
Een kledingcontainer is te vinden naast de ingang van de AH XL of op de parkeerplaats aan de Bellestein.
Als bepaalde dingen nog (redelijk) goed zijn kunnen ze ook naar een kringloopcentrum gebracht worden.
Hier is een overzicht van de ons bekende organisaties in de regio.

Milieuoverlast
In geval van een milieuovertreding kan daar melding van gemaakt worden bij de Omgevingsdienst de Vallei (OvvD). De website geeft zowel informatie als de mogelijkheid een klacht in te dienen of een melding te doen, kijk hier.

Overlast

Overlast wordt vaak veroorzaakt door individuen, soms door groepen zoals hangjongeren of hangouderen. Te denken valt aan lawaai dat de buren maken, een uren lang jankende hond, poep op de stoep, katten die de tuin omwoelen, een rattenplaag, enzovoort. Als u overlast heeft is het verstandig de volgorde aan te houden die hier gegeven wordt. Als er sprake is van vernielingen, bel direct de politie, maak zo mogelijk foto's van de schade en de daders.

 • Ga eerst met de veroorzakers praten en doe dat bij voorkeur tijdens de overlast of zo kort mogelijk erna
  Noteer wanneer u de meldingen heeft gedaan. Kies er bij voorkeur voor om anderen (getuigen, buren) te betrekken.
 • Verzamel bewijzen, getuigenissen, foto's en blijf ze verzamelen (dossiervorming).
 • Nadat u meerdere malen hebt laten weten dat er overlast is, meldt het de Buurtbemiddelaar (zie hieronder)
 • Als tussenkomst van de buurtbemiddelaar niets heeft uitgehaald, ga naar de politie en doe aangifte.
  Als u aantoont dat u meerdere keren vruchteloos heeft geprobeerd iets met de veroorzakers te bereiken,
  dan moet de politie deze aangifte opnemen.
  Digitale aangifte doet u hier.
 • Afhankelijk van de overlast of de aantoonbare 'schade' kunt u in geval van een huurhuis ook naar Woonstede (de verhuurder) stappen of Buurtbemiddeling inschakelen.
 • Als de verhuurder niets onderneemt? Stap naar de Huurcommissie en laat de puntenwaardering van de woning omlaag halen wegens overlast. Jurisprudentie geeft aan dat een woning tot € 30.000 in waarde kan dalen als er aso buren in het spel zijn.
 • Woont u in een koopwoning, zorg dan dat u met redenen omkleed verlaging van de WOZ waarde aanvraagt bij de gemeente. Uw woongenot is immers sterk gedaald. Er is voldoende jurisprudentie waaruit blijkt dat wonen naast aso's de waarde van uw woning flink kan laten dalen!
 • Blijf in alle gevallen hoffelijk en beslist.

In geval van een juridisch probleem kan iedereen naar een advocaat gaan, maar de kosten van deze beroepsgroep rijzen de laatste jaren flink uit de pan. Het is dan ook verstandig eerst zelf een oplossing te vinden en informatie in te winnen. Er zijn voor juridische zaken diverse mogelijkheden. Een rechtsbijstandverzekering afsluiten of kijken of er een Geschillencommissie bestaat op het gebied van de problemen.
Beter is het om eerst eens te praten met 'Buurtbemiddeling' of een Mediator. Kijk voor meer gegevens hieronder bij de links.

 

Juridische links

 

informatie adressen

Buurtbemiddeling is een activiteit van Welstede. U kan hier terecht voor burenruzies, conflicten over overlast, erfafscheidingen en dergelijke.
Bent u een goede bemiddelaar, dan kunt u zich ook opgeven als buurtbemiddelaar voor hier in de wijk.

Buurtbemiddeling
Galvanistraat 1
6716 AE Ede
0318 - 208 080
info@malkander-ede.nl

 

Huurdersbond Ede e.o. maakt zich sterk voor huurdersbelangen. De bond heeft regelmatig contact met Woonstede.
De Woonbond ondersteunt leden bij 'kwesties' in de huurderssfeer en ondersteunt bewonerscommissies.

Huurdersbond Ede eo
Nwe Maanderbuurtweg 160
6717 BE Ede
0318 - 690 388
admhuurdersbondede@gmail.com

 

Juridisch Loket geeft informatie over consumenten zaken zoals onder andere: bouwvergunningen, erfpad, huurrechten, kapvergunningen, overlast, problemen met energie en water en dergelijke.

Juridisch Loket Arnhem
Ruiterstraat 33
6811 CP Arnhem
0900 - 80 20

 

Kadaster houdt over alle grond in Nederland bij wie de eigenaar is en waakt over de beschrijvingen. Welke maten een perceel heeft ligt in hun gegevensbestanden vast.

Kadaster
Postbus 9046
7300 GH Apeldoorn
088 - 183 22 00 (ca. € 0,03 per minuut)

 

Meldpunt Wijkbeheer De afdeling Wijkbeheer van de gemeente zorgt voor het dagelijks onderhoud in de wijk van o.a. de openbare wegen, groen en de speelvoorzieningen. Ook als u last heeft van hondenpoep, zwerfvuil, vandalisme of een kapotte straatlantaarn kunt u bellen! Het meldpunt is bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 uur en 16.30 uur.
Of bezoek het spreekuur op dinsdagmiddag van 17.00-18.00 uur.

Meldpunt Wijkbeheer
Hakselseweg 108
0318 - 680 911
meldpunt@ede.nl

 

Vereniging Eigen Huis behartigt de belangen van een grote groep eigenwoningbezitters. Ze informeert, behartigt belangen en heeft aandacht voor woonconsumentenzaken. Hun website is een schat aan informatie te vinden. Voor leden is er een blad, eigenhuis Magazine.
Op werkdagen bereikbaar tussen 08.30 - 16.30 uur.

Vereniging Eigen Huis
Postbus 735
3800 AS Amersfoort
033 - 450 77 50

 

Woonbond is een landelijke organisatie die opkomt voor de belangen van huurders. Voor leden is er een kwartaalblad, de Huurwijzer. Gelderland valt onder regiokantoor Zwolle.
Bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 9.30 - 15.30 uur.

Woonbond
Dokter van Deenweg 108
8025 BK Zwolle
038 - 425 01 80
noord-oost@woonbond.nl

 

Woonstede is een slagvaardige, vernieuwende woningcorporatie in de gemeente Ede.
U kunt hier terecht voor uw huurderszaken als u gehuurd zit of als u een huis wilt kopen dat zij afstoten.

Woonstede
algemeen 0318 - 695 695
woonservice 0318 - 695 666
servicepunt 0318 - 695 888