Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

Nieuwsbrief ontvangen?

U bent hier

Algemene Leden Vergadering "Buurtvereniging Klaphek"


Uitnodiging ALV

Gaarne nodigen wij u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering van de Buurtvereniging Klaphek.

Datum: 31 maart 2008, aanvang 19.30 uur

Locatie: Arnhemse Buitenschool

Adres: Jachtlaan 10

Agenda

 1. Opening door de voorzitter (eventuele mededelingen van verhindering)
 2. Vaststellen agenda
 3. Notulen van de ledenvergadering d.d. 02 april 2007. Deze zijn te vinden op de site www.buurtverenigingklaphek.nl . Wanneer u geen toegang heeft tot internet, dan kunt u de notulen opvragen bij de secretaris
 4. Opmerkingen naar aanleiding van de notulen
 5. Ingekomen stukken
 6. Jaarverslag 2007 van de secretaris
 7. Financieel verslag 2007 van de penningmeester
 8. Begroting 2008
 9. Benoeming kascontrolecommissie
 10. Bestuursverkiezing/samenstelling
  • Aftredend en niet herkiesbaar, bestuurslid Nelly Baas
  • Aftredend en herkiesbaar, bestuurslid Hennie Snippers
  • Voor de functie van bestuurslid doet het bestuur een oproep aan de leden om zich kandidaat te stellen. Geïnteresseerden voor deze functie worden verzocht zich schriftelijk of per E-mail in verbinding te stellen met het bestuur
 11. Mededelingen van het bestuur
  • Wijkschouw: op 19 mei 2008 zal er weer een wijkschouw in de wijk klaphek worden gehouden, hiervoor zijn ± 7 personen nodig. Het bestuur doet hierbij een oproep aan de leden om zich hier voor op te geven. Gaarne roept het bestuur de leden op om ook punten voor deze wijkschouw in te dienen bij het bestuur
 12. Jaarplan 2008
 13. Pauze
 14. Mededelingen vanuit het wijkteam
 15. Rondvraag
 16. Sluiting door de voorzitter

Tenslotte:

 • Wij verzoeken u om bij binnenkomst de presentielijst in te vullen
 • Voor verdere informatie kunt u terecht op onze website

Graag tot ziens op maandag 31 maart.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur van de buurtvereniging “Klaphek”

Theo Küper

Secretaris

Vergeven is alle hoop op een beter verleden opgeven
Onbekend

Wisselijst

Het Weer

meer weer