Inloggen geregistreerde gebruikers

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

U bent hier

Wijkbeheer

Project Herinrichting Zeeheldenbuurt

De buurt op de schop!

Een groot deel van het riool in de Zeeheldenbuurt moet vervangen worden. Daarnaast onderzoekt de gemeente of er ook andere verbeteringen nodig zijn in de buurt. Medio 2019 is daarom het project Herinrichting Zeeheldenbuurt gestart dat dit onderzoek moet uitvoeren en de gementeraad moet adviseren wat er gedaan moet worden. De gemeenteraad heeft dit project tevens aangemerkt als pilotproject voor participatie. Dit betekent dat het project zal worden uitgevoerd samen met bewoners en andere betrokken organisaties

Kaarten herinrichting Zeeheldenbuurt

Hieronder vind je de kaarten die door de gemeente zijn gemaakt in het kader van het project herinrichting Zeeheldenbuurt. Zij geven de knelpunten in de bestaande situatie weer, maar ook de belangrijkste verbeteringen, gezien vanuit de gemeente. Reacties zijn van harte welkom. Je kunt die sturen naar het emailadres van het project (zeeheldenbuurt@ede,nl).

Meedenkgroepen

Meedenkgroepen Herinrichting&Klimaatadaptatie, Energietransitie en Steenbreek

Meedenkgroep Steenbreek

De eerste bijeenkkomst van de meedenkgroep Steenbreek is geweest op 26 november

Doelen van de meedenkgroep zijn:

 • Meer water en plantvriendelijke tuinen in de buurt
 • Vormen van een netwerk van actieve en betrokken bewoners
 • Meedenken over de in te zetten acties
 • Klankbord als bijsturen nodig is
 • Meedoen bij de uitvoer van de acties

De komende periode wordt gedacht over de vragen:

Meedenkgroep Energietransitie

De meedenkgroep Energietransitie is gestart op 12 November.

De bijeenkomst was vooral gericht op kennismaking. Aan de bijeenkomst deden 11 bewoners mee. Belangrijk is dat de Gemeente een regierol heeft in de energietransitie, maar geen opdrachtgeve is. Bewoners zijn zelf deopdrachtgever. Het doel is om met bewoners een begin te maken met het zoeken naar alternatief voor aardgas. De meedenkgroep levert een Input om te komen tot een nota van uitgangspunten van de Wijk Uitvoerings Plannen (WUP’s).

Zie het verslag in de bijlage

De volgende bijeenkomst is op 4 februari.

Meedenkgroep rioolvervanging, herinrichting en klimaatadaptatie

Deze meedenkgroep is gestart op 17 November 2020.

De gespreksthema's zijn o.a.:

 • Inrichting 30 km zone / snelheid
 • Parkeren
 • Wateroverlast en Hittestress
 • Bomen en Groen
 • Spelen en Ontmoetingsplekken
 • Beeldkwaliteit (inrichtingselementen en materialisering

Presentarie en verslag van de bijeenkomsten van 17 november en 8 december vind je in de bijlagen.

De op de bijeenkomst gepresenteerde kaarten vind je ook hier. 

De volgende bijeenkomst is op 

Vragen en opmerkingen over het proces

Opmerkingen van bewoners

Hier gaat het diverse opmerkingen over het proces dat het project doorloopt. Hierbij gaat het met name om

Vragen over energietransitie voor de meedenkgroepen

 • Op welke manier kan isolatie en vermindering van energieverbruik verder worden gestimuleerd
 • Wat zijn realistische alternatieven voor aardgasvrij wonen, voor welke groepen bewoners/ huizen
 • Op welke manier kunnen bewoners samenwerken om tot haalbare (financieel en technisch) oplossingen te komen

Opmerkingen over Energietransitie

Vragen en opmerkingen van bewoners

Uit de opmerkingen over energietransitie (37x) blijkt vooral dat er nog veel uitgezocht moet worden en dat bewoners nog veel informatie nodig hebben om een goede beslissing te kunnen nemen.

Belangrijke vragen zijn:

Vragen over Bomen en groen voor meedenkgroepen

 • Hoe kunnen we in de straten de groenfunctie en diversiteit versterken?
 • Hoe kunnen we bewoners betrekken bij het aanpassen cq herinrichten van pleinen, plantsoenen, groenstroken, de kraatsvijver en de geluidswal voor het versterken van groen en biodiversiteit?
 • Welke soorten groen worden aanbevolen of afgeraden vanuit de gemeente?
 • Wat zijn de gemeentelijk middelen om de groenfunctie en biodiversiteit te versterken. Wat verwacht de gemeente dat bewoners zelf doen?
 • Welke middelen zijn beschikbaar voor bloem- en plantenbakken?

Pagina's

Abonneren op Wijkbeheer
Ieder kind is een kunstenaar. De "kunst" is, hoe het - eenmaal volwassen - een kunstenaar kan blijven.
Pablo Picasso