project School & Partners Ede-west

Aan de bezoekers en betrokkenen bij Buurtcentrum De Kolk

Geachte dames, heren,

In 2004 zijn wij met een aantal partners: de CNS-basisschool Groen van Prinsterer, De Vrije School, Buurtcentrum De Kolk, Koorschool Midden-Gelderland, Welstede Buitenschoolse Opvang, Peuterspeelzaal ’t Onderdeurtje, het Wijkteam en Sportservice-Ede gestart met het project School & Partners Ede-west. Vol enthousiasme en met volledige inzet zijn wij aan de slag gegaan om een gezamenlijk bouwplan te ontwikkelen dat een meerwaarde heeft voor de partners maar ook voor de wijkbewoners en de buurt.

Helaas hebben in de loop van het traject De Vrije School en Koorschool Midden-Gelderland zich om financiele redenen uit het traject moeten terugtrekken. Ook in het verdere verloop van het traject zijn de financiën een struikelblok gebleken waardoor het college van Burgemeester en Wethouders eind december 2009 hebben besloten dat het project in zijn huidige vorm financieel niet haalbaar is. Het college heeft tegelijkertijd wel uitgesproken dat het concept School & Partners gehandhaafd moet blijven omdat zij het belangrijk vinden dat samenwerking tussen partners gestimuleerd wordt.

Wat betekent dit concreet voor buurthuis De Kolk?

De school verkeert en een zeer slechte bouwkundige staat waardoor het bestuur van CNS van mening is dat nieuwbouw voor de school niet langer uitgesteld kan worden. Bij de gemeente is dan ook aangedrongen om zo spoedig mogelijk te starten met een nieuwbouwplan voor de school en de gymzaal op de locatie van de Groen van Prinserer/gymzaal. Het streven is om in het voorjaar 2011 te starten met de nieuwbouw, zodat deze in de loop van 2012 in gebruik kan worden genomen.

De gemeente heeft aangegeven dat er in het nieuwe bouwplan er rekening mee zal worden gehouden dat op termijn een uitbreiding kan plaatsvinden voor buurtcentrum De Kolk. Op korte termijn zal er door de gemeente een beslissing worden genomen of peuterspeelzaal ’t Onderdeurtje direct in het bouwplan kan worden meegenomen of dat deze ook later in de uitbreiding wordt opgenomen.

Met een vriendelijke groet,

Bestuur buurtcentrum De Kolk